Nu in uitvoering: Landgoed aan de Regge

PROJECT

Landgoed aan de Regge

Opdrachtgever

Landgoedeigenaar

Doel

Ontwikkelen cultuurhistorisch erfgoed met natuurverbetering

Locatie

Ommen

Gestart

December 2022

OMMEN

Landgoed aan de Regge

Langs de oevers van de Regge in Ommen wordt een NSW landgoed ontwikkeld. Dit landgoed heeft een nieuwe eigenaar gekregen, iemand met toewijding aan het behoud van erfgoed en duurzaamheid. Daarom heeft de eigenaar zich ten doel gesteld om het landgoed volledig in overeenstemming met de NSW-regeling te ontwikkelen. De NSW-regeling (natuurschoonwet) is een regeling in Nederland die landgoedeigenaren stimuleert om natuur en cultuurhistorisch erfgoed te behouden en te ontwikkelen. Hierdoor blijven landgoederen, buitenplaatsen, kastelen en natuurterreinen in stand, en dragen ze bij aan het behoud van de schoonheid van de natuur, het cultureel erfgoed en de maatschappelijke waarde in Nederland.

Onze missie in dit project: de biodiversiteit verreiken, de omgeving nog mooier maken en de historische elementen behouden en waar mogelijk versterken. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van deze unieke plek. Benieuwd naar onze aanpak tijdens dit prachtige project? Lees hieronder meer over hoe wij ons inzetten voor dit bijzondere landgoed.

Waar zijn we nu?

Fase 1 ontwerp

Tijdens dit project is Buitenmeesters al in de eerste fase actief betrokken geweest. Samen met Eelerwoude, het ontwerpbureau van het landgoed, en de opdrachtgever, hebben we aan tafel gezeten om het ontwerp te bespreken en praktische aspecten aan te vullen. Deze aanvullingen zijn van essentieel belang bij de uitvoering van de plannen. Door onze vroegtijdige betrokkenheid in deze ontwerpfase kunnen we streven naar een uitvoerbaar ontwerp waarbij zowel opdrachtgever, ontwerper en wij als aannemer allen op een lijn staan. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle uitvoering en uiteindelijk een prachtig hersteld landgoed vergroot.

Eelerwoude heeft de 3D visualisatie van dit landgoed aan de Regge gecreëerd. Dit biedt zowel de eigenaar van het landgoed als de betrokken partijen een helder ruimtelijk beeld van het ontwerp. Hierdoor wordt het gemakkelijk om een voorstelling te maken van hoe het landschap er uiteindelijk uit zal zien, inclusief de vele hoogteverschillen van het gebied.

Fase 2 Grondwerk

Eén van de cultuurhistorische elementen die wij hersteld hebben op het landgoed zijn de stijlranden van de overgangen naar de hogere essen naar de lagere uiterwaarden. Afgelopen jaren zijn de stijlranden van de hogere essen in verval geraakt en bestond de overgang naar de uiterwaarden uit een flauwe helling. Het ontwerp van de woning staat in harmonie met het type landschap en is erop gebaseerd dat de woning onderdeel uitmaakt van de stijlranden. Op deze manier vormt het een harmonieus en is de nieuwe woning goed ingepast in het bestaande landschap.

Fase 3 Landschappelijke beplantingen

Het bestaande cultuurhistorische karakter en de natuurwaarden op dit landgoed zijn versterkt door het aanbrengen van diverse landschappelijke elementen. Dit is bereikt door het aanplanten van een bomenrij van lindes tussen de weilanden, een grote solitaire eik op de hoek van het perceel, houtwallen op de essen en akkerranden rondom de graanakkers.

Een doordacht inrichtingsplan gericht op de inheemse karakter van dit gebied zorgt ervoor dat het landgoed harmonieus in het landschap opgaat. Een beplantingsplan met streekeigen inheemse beplantingen verhoogd de ecologische waarde door een toename van de biodiversiteit.

Fase 4: Erfinrichting

Binnenkort meer hierover!

Fase 5: Beheer en onderhoud

Om ervoor te zorgen dat de landschappelijke elementen slagen zoals ze bedoeld zijn is beheer en onderhoud nodig. Het bosplantsoen wordt begeleid in het uitgroeien tot volwaardige houtsingels. De akkerranden krijgen een passend beheer om de kruidenrijkdom te verhogen. Het onderhoud bestaat in de eerste jaren uit het water geven van de bomen en de houtsingels en het uitmaaien van het jonge bosplantsoen om ongewenste concurrentie tegen te gaan. In de jaren daarna krijgen de bomen begeleidingssnoei en worden de houtsingels bijvoorbeeld eens per 5 tot 7 jaar afgezet om de soortenrijkdom te waarborgen. Na het afzetten kunnen de planten weer jong uitlopen en worden minder snelgroeiende soorten niet weggeconcurreerd. Dit doen we gefaseerd zodat niet ineens een volledige houtsingel als leefgebied verdwijnt.

Op deze manier begeleiden we de landschapselementen tot hun volwassen stadium en blijft de beoogde ecologische waarde en landschappelijke uitstraling in stand.

Met de landschappelijke inpassingen van de woning wordt ingezet op een compacte erfopzet. Met een meidoorn haag wordt het erf omkaderd voor meer geborgenheid. Door het aanplanten van een houtsingel langs de westrand van de es, op de overgang van hoog naar laag, ontstaat er weer een robuust groen kader rond de es en een kleinschalig landschap. Langs de zuidrand van de es is een bomenrij aangeplant als onderdeel van dit groene kader, die ook zorgt voor behoud van het doorzicht naar de achterliggende es. Door het gehele perceel te extensiveren en op de es biologische rogge te verbouwen en de akkerranden in te zaaien met een bloemrijk akkermengsel en dit natuurlijk te beheren, ontstaat er een grote ecologische meerwaarde. Het aanplanten van een houtsingel die aansluit op de bestaande houtsingels, zorgt voor een vergroting van de habitat, meer diversiteit in de beplanting en versterking van het groene kader. Dit is goed voor de biodiversiteit van het gebied. Insecten zoals wilde bijen & vlinders, maar ook vogels en andere kleine zoogdieren hebben baat bij dit kleinschalige landschap en worden hierdoor aangetrokken. Een meidoorn haag bij de nieuwe woning zorgt voor meer geborgenheid rond het erf en biedt schuilplekken voor vogels. Door besdragende beplanting toe te passen in de haag, draagt de haag bij aan de voedselvoorziening van vele vogelsoorten. Het behouden en aanvullen van de hoogstam fruitbomen levert een bijzonder grote bijdrage aan de biodiversiteit. In de holtes van de bomen leven spechten, vleermuizen en soms zelfs steenuilen. De ruimtes worden door talrijke insecten zoals kevers en wilde bijen gebruikt om te schuilen. Vogels komen regelmatig foerageren. Vlinders komen af op het fruit en bijen zorgen voor de noodzakelijke bestuiving

Vragen over dit project?

Neem contact op met onze projectleider Guus Kolkman
Telefoon: 06 19 30 67 55